İNTERNET SİTESİ POLİTİKASI

ARCON KOZMETIK SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI

İNTERNET SİTESİ POLİTİKASI

 1. Kapsam

İşbu İnternet Sitesi Politikası (“Politika”) Arcon Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin (“Şirket”) alan adının sahibi olduğu veya olacağım tün internet sitelerini (“İnternet Sitesi” veya “İnternet Siteleri”) kapsamaktadır.

 1. Türk Ticaret Kanunu Uyarınca İnternet Sitelerinde Bulunması Gereken

 Bilgiler

Türk Ticaret Kanunu’nun 1524. Maddesi uyarınca, Şirket bağımsız denetime tabi olduğu sürece İnternet Sitelerinde aşağıda yer alan bilgi ve belgelere internet sitesinde yer verilecek, gerektiğinde ise bu bilgi ve belgeler güncellenecektir.

Aşağıda yer alan bilgi ve belgelere Şirketin birden fazla İnternet Sitesi olması halinde, bir tane İnternet Sitesinde yer verilmesi yeterlidir.

İnternet Sitelerinde sürekli olarak yer alacak bilgi ve belgeler aşağıdaki şekildedir:

 • Şirketin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı ile anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, ad ve soyadları,
 • Bir tüzel kişinin; yönetim kuruluna üye olarak seçilmesi durumunda; tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin de tescil ve ilan olunduğuna ilişkin açıklama, seçilen tüzel kişinin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi ve tüzel kişi ile birlikte tescil edilen gerçek kişinin adı ve soyadı,
 • Seçilen denetçinin adı ve soyadı/unvanı, yerleşim yeri/merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi. Yukarıda belirtilen içeriklerde değişiklik olması halinde bu içeriklerin yeni hali, değişikliğin meydana geldiği tarihte İnternet Sitelerinde yayımlanır.

İnternet Sitesinde en az altı aylık süre için yayımlanması gereken hususlar aşağıdaki şekildedir:

 • Birleşme halinde genel kurul kararından önceki otuz gün içinde birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları, gerektiğinde ara bilançolar Genel Kurul Kararı’ndan önceki otuz gün içinde İnternet Sitesine konur.
 • İlk bentte sayılan belgelerin tevdi tarihinden itibaren en az üç iş günü öncesinde bu belgeler inceleme yapma hakkının belirtildiği, bu belgelerin nereye tevdi edildiklerine ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarına ilişkin ilan İnternet

Sitesine konur.

 • Birleşmeye halinde, alacaklılarına, alacaklarının teminat altına alınması için talepte bulunabileceklerine dair sicil gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde İnternet Sitesine konur.
 • Bölünme halinde, bölünme sözleşmesi veya planı, bölünme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları ve varsa ara bilançoları üzerinde inceleme yapma hakkına işaret eden ve bu belgelerin nereye tevdi edildiklerine ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarına dair ilan, bölünme kararının alındığı tarihten iki ay önce İnternet Sitesine konur .
 • Bölünme halinde, Şirketin alacaklıların alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesi için talepte bulunmaya çağrılmasına ilişkin sicil gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde İnternet Sitesine konur.
 • Şirkete fesih davası açılmış ise davanın açıldığı hususu, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
 • Şirkete açılan fesih davasına ilişkin kesinleşmiş olan mahkeme kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
 • Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilan en geç sicil gazetesinde yayımlandığı tarihte internet sitesine konur.
 • Genel kurulda, finansal tabloların ve buna bağlı konuların müzakeresinin bir ay sonraya ertelenmesi halinde, bu duruma ilişkin pay sahiplerine yapılan ilan, erteleme kararı tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
 • Şirketin genel kurul toplantı tutanağı ile imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantı tutanağı genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
 • Genel kurulda organ temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilciliğe ilişkin ilanlar, ilanın yayımlandığı gün internet sitesine konur.
 • Genel kurul kararına karşı iptal veya butlan davasının açıldığı hususu ve duruşma günü, şirket sözleşmesine uygun olarak yapılan ilan tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
 • Genel kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı, tescil tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
 • Şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
 • Kayıtlı sermaye sistemi olması halinde yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şekli, yeni payların itibarî değerleri, cinsleri, sayıları, imtiyazlı olup olmadıkları, imtiyazlı paylara ve rüçhan haklarına ilişkin sınırlamalar ve kullanılma şartları ile bunların süresi, prime dair kayıtlar ve bunun uygulanması hakkındaki kurallar şirket sözleşmesine uygun olarak yapılan ilan tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur .
 • Yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarının belirlenmesine ilişkin yönetim kurulunun kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
 • Esas sermayenin azaltılması durumunda, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağına ilişkin

ayrıntılı açıklamalar, bu açıklamaların da yer aldığı genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanının sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.

 • Genel kurulun esas sermayenin azaltılmasına ilişkin kararı üzerine alacaklılara sicil gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
 • Mütemerrit pay sahibine temerrüde konu olan pay tutarını bir ay içinde ödemesi, aksi halde, ilgili paylara ilişkin haklarından yoksun bırakılacağı ve sözleşme cezasının isteneceğine ilişkin yapılan davet ve ihtar mesajı, bu davet ve ihtarın sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur. Nama yazılı pay senedi sahiplerine, davet ve ihtarın ilan yerine iadeli taahhütlü mektupla yapılması halinde, bu davet ve ihtar iadeli taahhütlü mektubun gönderildiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
 • Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
 • Alacaklı oldukları, şirket defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılamayan ya da yerleşim yerleri bilinmeyen diğer alacaklılara yönelik şirketin sona ermiş bulunduğu konusunda bilgilendirilmelerine ve alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmeye çağrılmalarına ilişkin sicil gazetesinde birer hafta arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur .
 • Şirketler topluluğuna dahil bir teşebbüs tarafından payların, yüzde beş, on, yirmi, yirmi beş, otuz üç, elli, altmış yedi veya yüzde yüzü oranlarda kazanılması veya elden çıkarılmasına ilişkin açıklama, gerçekleşme tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
 • Şirketler topluluğuna dahil olan teşebbüsün ve sermaye şirketinin yönetim kurulu üyeleriyle yöneticilerinin, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ve bunların, sermayelerinin en az yüzde yirmisine sahip bulundukları ticaret şirketlerinin o sermaye şirketindeki payları ile ilgili olarak yapacakları açıklama, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
 • Şirketler arasında yapılan hakimiyet sözleşmesi sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
 • Şirketteki pay sahibi/ortak sayısının bire düşmesi ya da şirketin tek pay sahipli/ortaklı olarak kurulması halinde, şirketin tek pay sahipli/ortaklı olduğu hususu ve tek pay sahibi/ortağın adı, soyadı, yerleşim yeri ve vatandaşlığına dair bilgiler sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur .
 • Şirket sözleşmesi ve değişiklikler kuruluşun ya da değişikliğin sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
 • Şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın, sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin sözleşme sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
 • Yönetim kurulunun veya müdürler kurulunun temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
 • Genel kurulun çalışma usul ve esaslarını içeren iç yönerge ilan tarihini izleyen beş gün içinde internet sitesine konur.
 • Yönetim kurulunun rüçhan hakkının sınırlandırılmasının veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini, primin nasıl hesaplandığını gösteren raporu sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
 • Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim/müdürler kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
 • Yönetim/müdürler kurulunun pay bedellerinin ödenmesine ilişkin çağrı ilanı yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
 • Yönetim kurulunun mütemerrit pay sahibinin senedini iptal etmesine ilişkin kararı sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
 1. Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında İnternet Sitelerinde Bulunması

 

Gereken Bilgiler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Şirketimiz tarafından hazırlanan bilgi ve belgelere İnternet Sitelerinde “Kişisel Verilerin Korunması” bölümde sürekli olarak yer verilecek ve gerektiğinde güncellenecektir.

Bu bilgi belgeler aşağıdaki şekildedir:

 • Şirket Kişisel Verileri Koruma Politikası,
 • Veri Sahibi Başvuru Formu,
 • Üyelik ve Sipariş Özelinde Aydınlatma Metni,
 • İnternet Sitelerinde çerez (cookies) kullanılmaktaysa Çerez Politikası.
 1. E-ticaret Sitelerinde Bulunması Gereken Bilgiler

Yukarıda yer alan bilgi ve belgelere ek olarak İnternet Sitesi e-ticaret sitesi niteliğine haizse İnternet Sitesinde aşağıdaki bilgi ve belgelere yer verilmesi gerekmektedir.

 • Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, Şirket veya sağlayıcının adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası, tüketicinin satıcı veya sağlayıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkan veren, satıcı veya sağlayıcının açık

adresi, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri ile varsa satıcı veya sağlayıcının adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi, satıcı veya sağlayıcının tüketicinin şikayetlerini iletmesi için bilgi, mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi, sözleşmenin kurulması aşamasında uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanamadığı durumlarda, tüketicilere yüklenen ilave maliyet, ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri, cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler, cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri, cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi, satıcı veya sağlayıcının talebi üzerine, varsa tüketici tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar, varsa dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemleri, satıcı veya sağlayıcının bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgi, tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgiyi içerir ön bilgilendirme metni.

 • Ön bilgilendirme metni, mesafeli sözleşmenin kurulmasından ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce bilgilendirilecek şekilde bir yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye iletilmelidir.
 • Ön bilgilendirme metni; en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunulabilir olmalıdır.
 • En az ön bilgilendirme metnindeki içeriğe sahip olacak şekilde mesafeli satış sözleşmesi,
 • İnternet Sitesinde üyelik alınmaktaysa üyelik sözleşmesi.
 1. E-bültene (Ticari Elektronik İleti) İlişkin Yükümlülükler

İnternet Sitesinde e-bülten aboneliğine yer verilmesi söz konusu ise hangi şekilde e-bülten gönderilecekse (SMS, MMS, e-posta vb.) kullanıcının ilgili iletişim bilgisini eklemesi için İnternet Sitesi’nde bilgi oluşturulmalıdır.

Kullanıcının ilgili iletişim bilgisini eklediği bölümde kullanıcının okuyabileceği şekilde kişisel verilerinin e-bülten göndermek amacıyla işlenebileceği belirtilerek aydınlatma metnine ve kişisel verilerin korunması politikasına köprü verilmelidir. E-

bülten aboneliği için iletişim bilgilerini vermeyen veya e-bülten almak istediğini özel olarak belirtmeyen kullanıcıya e-bülten gönderilmeyecektir.

THE E-BOUTIQUE SERVICES

 • COMPLIMENTARY SHIPPING

  Enjoy complimentary Standard shipping

  • ART OF GIFTING

   Your gift orders will be presented in an iconic Dior gift box