KİŞİSEL VERİ BİLGİLENDİRME BELGESİNİN İŞLENMESİ

KİŞİSEL VERİ BİLGİLENDİRME BELGESİNİN İŞLENMESİ

Şirketimiz, Arcon Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, tahsilat yapmak, fatura düzenlemek ve teslimat süreçlerini organize etmek ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerine yerine getirebilmek için birtakım kişisel verilerinizi talep etmektedir. (Adınız, soyadınız, TCKN, yaşınız, doğum tarihiniz, şehriniz, adresiniz, cinsiyetiniz, hesabınızın şifresi, eposta adresi, fatura adresi, kredi kartı veya banka kartı, cep telefonu numarası, ürünlerimizden herhangi biriyle ilgili istenmeyen bir yan etki yaşamanız ve bize bildirmeniz halinde özel sağlık verileriniz). Söz konusu kişisel verileriniz, açık rızanız ve bu bilgilendirme belgesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda kamuya açık olmayan bir ortamda işlenmekte ve korunmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN AMAÇLARI

Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerin planlanması ve icrası, yetkili kurum ve kuruluşları mevzuattan haberdar etmek, alanımıza girmeyen konularda teknik destek almak, siparişleri teslim etmek, koleksiyon yapmak, fatura düzenlemek, müşteri şikâyetlerini çözmek, kozmetik tedbir yükümlülüklerimizin bir parçası olarak bize göndereceğiniz herhangi bir uyarıyı izlemek ve yönetmek, web sitemizdeki ürünlerle ilgili kişisel tercihlerinizi belirlemek, çevrimiçi işlemleri güvence altına almak, dolandırıcılık teşkil eden ödeme olaylarını önlemek ve alacak tahsilatını yönetmek, kaydolduğunuz herhangi bir etkinliğe katılımınızı yönetmek, açıkça izin vermeniz halinde ticari elektronik mesajlar göndermek, şirketler ve ortaklıklar hukuku işlemlerini yapmak ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yürütülmesinin planlanması, şirketimizin itibarını korumaya yönelik faaliyetlerde bulunmak, talep ve şikâyet süreçlerinin yönetimi, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla Şirketimiz tarafından kullanılabilir.

Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan şekilde toplama, kaydetme, koruma, değiştirme, saklama, yeniden düzenleme gibi yollarla işlenebilir. Toplanan kişisel verileriniz üçüncü şahıslarla paylaşılmamakta, herhangi bir ticari amaçla kullanılmamakta veya işletme dışı herhangi bir nedenle satılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Tarafınızdan edinilmiş olan kişisel veriler yukarıda anılan amaçların ifa edilebilmesi için hukuka ve dürüstlük kurallarına ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak Ticaret Bakanlığı, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve şirketimizin danışmanları ya da çözüm ortakları diğer grup şirketlerine, diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine, Türk Ticaret Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği ya da zorunlu tuttuğu kişi veya kuruluşlarla, resmi mercilerin talepleri üzerine resmi mercilerle paylaşılabilecektir.

Ayrıca, KVKK’ nın 5 ve 8. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz sizin açık rızanız alınmadan almaksızın üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz mağazalarımız veya web sitemiz aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, İMHA EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.


Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir.

Kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 3 (üç) ay içerisinde, kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Şirketimiz ile iletişime geçerek kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinizde:

 • a) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; talebe konu kişisel verilerinizi silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Talebiniz en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılır ve tarafınıza bilgi verilir.
 • Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa bu durum üçüncü kişilere bildirir; Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılması temin edilir.
 • Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, talebiniz KVK Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı tarafınıza en geç otuz gün (30) içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

6689 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA HAKLARINIZ Veri sahibi olarak şu haklara sahipsiniz;

 • Sizinle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek;
 • Kişisel veriler işlenmişse, işlenmesine ilişkin bilgi talep etme;
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek;
 • Yurtiçinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
 • Kişisel verilerin eksik ve yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
 • Kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme;
 • Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi durumunda; kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirim talep etme.
 • Kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Bu haklar web sitesinde yer alan ilişim bilgileri (eposta, çağrı merkezi vb.) aracılığı ile kullanılabilir.

Eposta adres: diorbeauty@arconkozmetik.com

Telefon: +90 212 290 28 59

Adres: Ahi Evran Cad. 42. Maslak No.6 A Kule K.10 D. 3 Maslak/Sarıyer/İstanbul

Kişisel olmayan veriler tanınamayacağınız verilerdir. Bu veriler her türlü amaç için işlenebilir ve sizin izniniz olmadan üçüncü şahıslarla paylaşılabilir.

THE E-BOUTIQUE SERVICES

 • COMPLIMENTARY SHIPPING

  Enjoy complimentary Standard shipping

  • ART OF GIFTING

   Your gift orders will be presented in an iconic Dior gift box